Cookie Consent by TermsFeed Generator
 CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ PELS VENEDORS de mesquemaigava.cat Comerç de Gavà 

1.-Introducció.
Mes que mai comerç de Gavà, es un servei de l’Ajuntament de Gavà sense ànim de lucre, amb la finalitat de promocionar el comerç de Gavà, durant el període deconfinament per la COVID’19. Aquest servei li permet als comerciants de Gavà incloure ofertes dels seus productesi/o serveis per la venda directa a través de la pàgina web mesquemaigava.cat.

2.-Informació General i titularitat web
2.1.-La web mesquemaigava.cat és titularitat de L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, amb domicili a Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà i amb CIF P-0808800-G. El correu electrònic del nostre Servei d’Atenció a la ciutadania en matèria de dades és dpd@gava.cat, on es podrà dirigir en qualsevol moment i estarem a la seva disposició per atendre’l l’abans possible. 

En referència al contingut de les presents condicions d’ús, la condició de Venedor s'adquireix al ser un comerç de Gavà i procedir al registre i la posterior utilització i promoció de vals de descompte a la web mesquemaigava.cat. 

2.2.-En utilitzar aquesta web, el Venedor dona el seu consentiment per a quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment indicat, pel que si no hi està d’acord amb tot això, no ha de realitzar el seu registre i per tant, tampoc utilitzar aquesta web. Aquest document (així com tot altre document que aquí es mencioni) regula les condicions (en endavant, Condicions) per les quals es regeixen l'ús d’aquesta web mesquemaigava.cat per part dels comerciants venedors. A més de llegir las presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzarweb, el Venedor ha d’haver-hi llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de mesquemaigava.cat. 

2.3.-Tanmateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari o comerç és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi la web, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en elmoment en què se sol·liciti informació envers a un dels productes o serveis dela web. Qualsevol versió nova d’aquestes últimes serà indicada prèviament. En el suposat que qualsevol dels termes de les Condicions Generals d'ús sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, la resta dedisposicions mantindran la seva vigència. Per a totes les preguntes que l’Usuari o comerç pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més a dalt. 

2.4.- El present portal és propietat de L'AJUNTAMENT DE GAVÀ. De manera exclusiva els professionals oferents estan autoritzats a publicar al portal mesquemaigava.cat els productes o serveis particulars al municipi.

3.- Acceptació de les condicions de contractació pels venedors
Les condicions de contractació pels venedors seran aplicables a l'acceptar-les marcant la casella “He llegit i accepto les condicions de contractació pels venedors, del formulari Registra el teu negoci”. Aquestes condicions de contractació pels venedors estan formades per:
- Les presents condicions.            
- L’avís legal.            
- Política de privacitat.          
- Política de cookies.          
- Condicions generals de venda.
Totes aquestes condicions son part integrant de les condicions de contractació pels venedors, per tant, acceptat les condicions de contractació pels venedors, vostè està acceptant expressament totes les condicions esmentades.

4.- Àmbit d’aplicació
Les presents condicions seran d’aplicació per al comerciant que posi a la venda els vals dels seus productes i/o serveis en la pàgina web mesquemaigava.cat, a partir del moment que accepti les condicions de contractació pels venedors i es registri com a venedor a través del formulari: Registra el teu negoci.

5.- Registre del comerciant venedor per posar vals a la venda
5.1.- Els comerciants que vulguindonar d’alta una oferta s’hauran de registrar prèviament. Els venedors, rebran els ingressos de les vendes, directament de la persona compradora a través de la plataforma paypal.me (L’ Ajuntament de Gavà no intervé directament en aquest procés). Per aquest motiu, abans de realitzar el registre, el venedor, haurà de generar un link de pagament Paypal per a que el comprador pugui accedir al mateix i realitzar la compra (podeu seguir les instruccions per generar el linkde Paypal en el vídeo de la pàgina: Registra el teu negoci). El registre, que permetrà participar a la plataforma, ha de realitzar-se introduint les dades següents:
-  Títol de la oferta/ xec regal.
-  Data de caducitat de l'oferta.
-  Descripció de l’oferta.
-  Nom del negoci.
-  Categoria del negoci.
-  Correu electrònic decontacte.
-  Descripció del negoci.
-  Adreça del negoci.
-  Web del negoci.
-  Telèfon de contacte.
-   Imatge de l’oferta.
-   Link de Paypal.
-   Preu de l'oferta o xec regal.
-   Acceptació de les condicions de contractació pels venedors.
-  Envia.

5.2.-El comerciant venedor es fa responsable de la veracitat de la informació utilitzada per al registre i declara que és titular de les dades. En cas que el comerciant comuniqui dades de tercers, acceptant aquestes condicions, declara que té consentiment exprés del titular de les dades, per a cedir-les a l'Ajuntament, introduint-les en aquesta plataforma

6.- Condicions dels venedors per publicar les ofertes
6.1.- Cada comerç podrà tenir 2 ofertes actives com a màxim. En anunciar una oferta, el titular del comerç es compromet i accepta la responsabilitat: de l’exactitud, el contingut i la legalitat de l’article/val/oferta publicada i a la vegada, a mantenir actualitzada lainformació del producte o servei en venda. 

6.2.- L’Ajuntament podrà eliminar, modificar o bloquejar, a la seva discreció, els continguts que no compleixin amb les condicions establertes en aquesta pàgina web.

7.- Procés de venda
7.1.- Quan el comerç realitzi una venda, rebrà un email de notificació i de confirmació de l’oferta des de la plataforma de pagaments Paypal, amb l'import i les dades del client. Per la seva banda, el client també rebrà un correu electrònic de confirmació del pagament. Recomanem als comerciants facin una llista dels clients que els hi compren vals indicant l’import i l’oferta que han comprat. 

7.2.- El comerç rebrà, de les vendes realitzades, l’import del cupó, menys les comissions que apliqui la plataforma de pagaments Paypal. Les dades de pagament son gestionades directament per la plataforma Paypal. L’Ajuntament no tindrà, accés a les dades bancàries/targeta vinculada als mitjats de pagament i no coneix ni registra aquestes dades en cap moment. L’Ajuntament no tindrà cap responsabilitat sobre el pagament i/o cobrament de les ofertes publicades en aquesta pàgina web.

8.- Obligacions i responsabilitat del comerciant venedor
8.1.- El comerciant es compromet a bescanviar el val a la comprador/a, sempre que no hagi caducat la seva data i per la quantitat total del cupó. Si la persona usuària compra, per exemple, un val per import de 20€, el negoci l’haurà de canviar per un import net de 20 €, tot i havent d'assumir les despeses de la passarel·la de pagaments de la plataformaPaypal. La data del val promocional indica la data màxima de consumició d’aquest per part del client. Si aquest es presentés a l’establiment amb el val caducat, el/lacomerciant serà el/la que decidirà si bescanviar o no el val. 

8.2.- El venedor es responsable davant el client de la venda dels seus productes i/o serveis i d’oferir l’assistència al client en les reclamacions o incidències que poguessin sorgir derivades d’una compra-venda. També serà responsable sobre qualsevol incompliment per part seva, derivat del val o qualsevol altre situació que lisigui exigible. L’Ajuntament de Gavà, al no actuar de forma directa en la compra-venda del val, no té cap responsabilitat legal sobre el val, la transacció i/o la relació entre el negoci i el client. 

8.3.- El titular del comerç venedor s’obliga a aportar la documentació que l’Ajuntament li pugui requerir, enqualsevol moment, relativa a la veracitat de la informació que ofereix respecte la titularitat, condicions i informació del negoci. El titular del comerç també es compromet a no afegir cap contingut il·legal no autoritzat a l’espai web, com per exemple informació que tingui les següents característiques:
•  Que sigui falsa o enganyosa;
•  Que infringeixi qualsevol dret de l'Ajuntament o de qualsevol tercera part, com per exemple, el copyright, les marques registrades o altres drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets relacionats;
• Que atempti contra la intimitat d'un tercer, com publicar dades de caràcter personal dels participants, com el nom, la direcció, el número de telèfon, el correu electrònic, fotografies o qualsevol altre informació de caràcterpersonal;
•  Que contingui virus, troians, robots o altres programes que puguin perjudicarl'espai web o els sistemes de l'Ajuntament o l'espai web o el sistema de qualsevol tercera part, o bé que tinguin la intenció d'eludir les mesures tècniques dissenyades per al correcte funcionament de la plataforma;
•   Que pretenguin enviar spam als usuaris o sobrecarregar el sistema;
•   Que tingui el caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d'atzar;
•   Que no estigui conforme amb la decència pública; en conseqüència, el contingut no ha d'incitar a l'odi, discriminar, amenaçar, provocar, ni tenir un sentit de caràcter sexual, violent, groller, ni ofensiu;
•   Que infringeixi la llei o una regulació aplicable; que creï múltiples usuaris simulant ser persones diferents (astrourfing). 

8.4.- L'Ajuntament es reserva el dret a eliminar de la plataforma Més que mai Gavà, informacions, comentaris, propostes o arxius que contradiguin les condicions/polítiques establertes en aquesta plataforma, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es realitzarà únicament amb l'objectiu de preservar l'objectiu fonamental de la plataforma Més que mai Gavà

L'Ajuntament es reserva també la potestat- sense previ avís- de suspendre temporal o definitivament les ofertes d’un comerç, desactivar el seu compte de la manera que sigui, esborrar el seu contingut, eliminar el compte o enviar un avís, en especial, i sense limitar-se a això, en el cas que es pugui produir una infracció de les condicions/polítiques establertes de Més que maiGavà o Si l'Ajuntament creu que l'activitat es perjudicial per la resta, per al lloc web o per l'Ajuntament. El titular del comerç es fa responsable del contingut de les seves ofertes dels productes/serveis i dels danys o reclamacions de terceres persones que es puguin derivar. 

En cap cas l'Ajuntament no serà responsable de l'ús indegut del lloc, de la plataforma o de les ofertes dels productes/serveis que es publiquen, ni sobre els resultatsque se'n derivin. En cas de que el contingut inclogui un enllaç a un altre espai web, l'Ajuntament no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i/operjudicis deguts a l'accés als continguts d'aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que pugui haver-hi en aquest enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre els participants o en un tercer, l'Ajuntament queda exempt de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que siguin que estiguin relacionats d'alguna manera amb aquesta disputa.

9.- Modificació de les condicions de contractació delvenedor.
L'Ajuntamentes reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, les presents condicions de contractació pels venedors. Elsvenedors tindran accés a aquestes condicions de venda, de forma accessible per les consultes que vulguin realitzar. Lescondicions de contractació dels venedors, vigents en cada moment, seran un pas previ i indispensable per posar a la venda qualsevol oferta d’un producte i/o servei. Si el comerciant encara té vigent l’oferta d’un producte o servei, abans de la data d’entrada en vigor de les noves condicions, el comerciant podrà optar perdonar de baixa l’oferta en qualsevol moment. En cas contrari, s’entendrà que accepta les noves condicions de contractació.


Última actualització: 02-06-2020