Cookie Consent by TermsFeed Generator

Condicions gnenerals d'us

1.- INTRODUCCIÓ
Mes que mai comerç de Gavà es un servei de l’Ajuntamentde Gavà sense ànim de lucre, amb la finalitat de promocionar el comerç de Gavà, arran de les dificultats sorgides en l’activitat comercial per la COVID’19. Aquest servei li permet als comerciants de Gavà incloure ofertes dels seus productes i/o serveis per la venda directa a través de la pàgina web de mesquemaigava.cat. 

2.- INFORMACIÓ GENERAL I TITULARITAT WEB
La web mesquemaigava.cat és titularitat de l’Ajuntament de Gavà, amb domicili a Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà i amb CIF P-0808800-G. El correu electrònic del nostre Servei d’Atenció al a ciutadania en matèria de dades és dpd@gava.cat, on es podrà dirigir en qualsevol moment i estarem a la seva disposició per atendre’l l’abans possible. En referència al contingut de les presents condicions d’ús, la condició de persona usuària s'adquireix per la utilització i navegació a la web mesquemaigava.cat

Per a poder realitzar una compra a la web no es requereix l’enregistrament per part de les persones usuàries, únicament que aquestes disposin de compte a la plataforma PayPal. 

En utilitzar aquesta web o al posar-se en contacte amb els professionals de la mateixa per sol·licitar informació sobre uns béns o serveis a través de la mateixa, la persona usuària dona el seu consentiment per a quedar vinculada per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment indicat, pel que si no hi està d’acord amb tot això, no ha d’utilitzar aquesta web. Aquest document (així com tot altre document que aquí es mencioni) regula les condicions (en endavant, Condicions) per les quals esregeixen l'ús d’aquesta web (mesquemaigava.cat). 

Per a l'accés als serveis de la web mesquemaigava.cat serà necessària la lectura de la informació sobre protecció de dades tant en aquesta web com en la del comerciant. A més de llegir les presents Condicions,abans d’accedir, navegar i/o utilitzar web, la persona usuària ha d’haver-hillegit l’Avís Legal i les presents Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de mesquemaigava.cat

Tanmateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. La persona usuària es responsable de consultar-lescada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi la web, ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti informació en vers un dels productes o serveis de la web. Qualsevol nova versió d’aquestes últimes serà indicada prèviament. En el suposat que qualsevol dels termes deles Condicions Generals d'ús sigui declarat il·legal o no oposable per unadecisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència. Per a totes les preguntes que la persona usuària pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més a dalt. El presentportal és propietat de l’Ajuntament de Gavà. De manera exclusiva els professionals oferents estan autoritzats a publicar al portal mesquemaigava.cat els productes o serveis particulars al municipi. 

3.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les Condicions Generals d'ús de l’Ajuntamentde Gavà descrites a continuació, defineixen els drets i les obligacions enel marc de la seva pàgina web i en les transaccions comercials a través de mesquemaigava.cat entre els comerciants oferents i els seus clients. A efectes d’aquestes Condicions s'entén que l’activitat que l’Ajuntament de desenvolupa através de la Web comprèn la informació e intermediació en la venda de productes i serveis de comerciants al municipi de Gavà. La informació contractual es presenta en idioma Català. 

4.- USUARIS
L'accés, la navegació i ús de la Web, confereix la condició de persona usuària (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuària o conjuntament com a Usuàries), per les que s’accepten, d’ençà que s’inicia la navegació per la Web, totes les Condicions aquí establertes, així com en ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. La Usuària assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte de la Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

• Fer ús d’aquesta web únicament per a realitzar consultes, compra de vals de descompte i accés a les webs dels comerciants.

• No realitzar la consulta amb una finalitat de compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

• Facilitar dades de contacte verídiques i lícites,per exemple, adreça de correu electrònic, direcció postal i/o altres dades encas de posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Gavà per a realitzar qualsevol consulta (vegeu Avís Legal).

• L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a subscriure contractes a través d’aquest Espai Web.La Web està dirigida principalment a persones usuàries residents al municipi de Gavà. L'Ajuntament de Gavà no asseguraque l’Espai Web compleixi amb les legislacions d’altres països fora d’Espanya,sigui de manera total o parcial. L'Ajuntament de Gavà declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya a través dels comerciants del municipi. La Usuària formalitzarà la compravenda de productes i serveis amb els comerciants a través de la pròpia web d’aquests. L’adquisició de vals de descomptees farà en aquesta web a través de PayPal. Per a poder realitzar aquestes compres es necessitarà tenir amb caràcter previ un usuari de PayPal. 

5.- INFORMACIÓ FACILITADA A LA NOSTRA WEB
En l’Ajuntament de Gavà posem tot de la nostra part perquè els comerciants anunciants a la web estiguin descrits deforma exacta i precisa. Així i tot, la informació visual (imatges) o escrita idades incloses de cada comerciant tenen una funció bàsicament informativa i orientativa, per tot això l'Ajuntament de Gavà no es fa responsable en cap cas de l'aparició d’errors en aquesta informació.La Usuària no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions generals. Si la persona usuària decideix bolcar part del servei, ho ha de realitzar d'acord amb les condicions generals. 

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts inclosos a la pàgina web de mesquemaigava.cat, com per exemple textos, continguts audiovisuals, codis font, disseny, logos, marques, i altres són propietat de l’Ajuntament de Gavà o s’han obtingut els drets i consentiments dels seus titulars (els comerciants) per al seu ús i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual eIndustrial. L’ús i navegació per la nostra web no implica en cap cas una autorització o llicència de cap mena sobre aquests continguts. El comerciant amb un anunci penjat a la plataforma, ha autoritzat a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies, les ofertes i els textos que insereixien el seu anunci per a les finalitats descrites. Queda expressament prohibit fer ús dels mateixos sigui explotant-los, reproduint-los, transformant-los, distribuint-los, etc. en qualsevol format sense consentiment previ. Aquesta obligació existeix durant el temps que funcioni aquesta la pàgina web mesquemaigava.cat i encara després de la vigència d’aquesta. Per a més informació llegir l’apartat “Avís Legal”. 

7.- PROCÉS I CONDICIONS DE LA REALITZACIÓ DECOMPRA DE VALS DE DESCOMPTE
Els Usuaris hauran de seguir el procediment de compra online durant el qual, poden seleccionar els vals de descompte que vulguin adquirir. Quan s’hagi escollit el val de descompte, s’ha de fer clic a “Comprar vale” i a continuació s’enviarà a la usuària a la pàgina de compra dePayPal. Finalment, fer clic en “Siguiente” ens demanarà inserir el compte dePayPal que tinguem. Només les persones plenament capacitades podran fer comandes a mesquemaigava.cat. En el moment en què la usuària fa clic al botó “Comprar vale” i “Siguiente”, en la realització de la compra, està acceptant plenament i sense reserves la totalitat del contingut de les presents Condicions Generals d'ús, podent la usuària imprimir-se una còpia d’aquestes. 

8.- DISPONIBILITAT I PREUS DELS VALS DE DESCOMPTE
En general, tots els vals de descompte anunciats a mesquemaigava.cat es troben disponibles per a la seva consulta iadquisició. Cas que algun val de descompte no estigui disponible quan ja s’hagi realitzat el pagament o sol·licitat la informació envers aquest, la usuària serà informada d’aquesta circumstància. El preu dels vals de descompte que s’ofereixen a la pàgina web mesquemaigava.cat s’indica en Euros (€) amb tots els impostos inclosos. De conformitat amb el disposat a la Llei 37/1992 de 28de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el tipus d’IVA aplicableserà el legalment vigent en el moment que s’adquireixin els béns o serveis. L’Ajuntamentde Gavà no es responsable de les possibles modificacions que puguin fer els comerciants en qualsevol moment dels preus i el dret de rebutjar qualsevol intermediació en la compra per motius subjectes a la llei. 

9.- MITJANS DE PAGAMENT
El pagament de les compres s'efectua per mitjà dePayPal. La Usuària, en fer clic en "ACCEPTAR", confirma que el mètode de pagament utilitzat és el seu. D'acord amb la legislació vigent sobre confidencialitat i seguretat de les dades personals, l’Ajuntament de Gavà no guardarà la informació personal relativa a les dades de la persona usuària contingudes a Paypal. Es remet a la Usuària a consultar l’Avís Legal i la Política de privacitat per recavar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 dedesembre, de Protecció de Dades. 

10.- DESISTIMENT
La Usuària, en condició tant de persona consumidora com d’Usuària, realitza una compra a través de l'Espai Web i, pertant li assisteix el dret a desistir de la compra realitzada en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Aquest termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals del dia que la Usuària o un tercer autoritzat per aquest, va adquirir els béns adquirits a l’Espai Web. Pera exercir aquest dret de desistiment, la Usuària haurà de notificar la seva decisió. Podrà fer-ho, en el seu cas, a través de les dades de contacte dels respectius comerços als quals han adquirit els vals de descompte.L’Usuària reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com recull l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, pel que s’aprova el text refós dela Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de:productes personalitzats, productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense l’embolcall, tal com es precinta defàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i s’hanprocedit a obrir després de l’entrega.En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que la Usuària pogués contractar en aquest Espai Web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i Usuària i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que elcontracte hagi estat completament executat, haurà perdut el seu dret dedesistiment. En tot cas, l’Ajuntament de Gavà remet a consultar les condicionsde cadascun dels comerços que es troben presents a mesquemaigava.cat pera poder tenir coneixement des les condicions de cadascun d’aquests. 

11.- GARANTIES DELS PRODUCTES
La Usuària, com consumidora i Usuària, gaudeix d’una sèrie de garanties sobre els productes que pugui adquirir als Venedors através d’aquest Espai Web, en els terminis legalment establerts per a cada tipus de producte (en aquest cas un bé), procedint a respondre, per tant, perla falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de 2 anys des de l’entrega del producte. L’Ajuntament de Gavà remet un cop més, a consultar les condicions de cadascun dels comerços que es troben presents a mesquemaigava.cat per a poder tenir coneixement des les condicions respecte a les garanties dels productes de cadascun d’aquests. 

12.- RESPONSABILITATS I LEGISLACIÓ APLICABLE
La Usuària reconeix que fa sevir la web mesquemaigava.cat sota el seu propi risc i/o responsabilitat i admet que el servei i qualsevol element en el mateix, incloent de manera no exhaustiva el contingut, els serveis, els anuncis publicitaris (els "elements") són proporcionats de manera explícita i que mesquemaigava.cat no garanteix expressa o implícitament els elements incloent, entre uns altres, l'incompliment, el títol o l'adequació a un objectiu o ús particular. L'Ajuntamentde Gavà no garanteix que la seva web mesquemaigava.cat sigui compatible amb el seu equip físic o lògic, ni tampoc que el servei no tingui errors, virus o "malware" i no es fa responsable de danys causats peraquests elements destructius. La Usuària reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extra contractual que, si s’escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través de mesquemaigava.cat,s'entenen realitzats única i exclusivament entre la usuària i l'anunciant i/otercera persona. Per això, la Usuària accepta que mesquemaigava.cat noté cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/orelacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o tercerespersones físiques o jurídiques contactades. L'Ajuntament de Gavà no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit encas d’incapacitat de poder fer efectiva la intermediació en la compravendad'accés al seu compte per mitjans aliens a L'Ajuntament de Gavà o raonsde força major, d’interrupció de l’activitat o caiguda total o parcial, enespecial, dels serveis telemàtics de la zona on la Usuària es trobi. Igualment, l’Ajuntament de Gavà tambélimita la seva responsabilitat en els següents casos:

● L'Ajuntamentde Gavà aplica totes les mesures establertes a proporcionar unaprevisualització fidel dels productes i serveis a través de l'Espai Web, tot ique, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds quepuguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes delnavegador que s’utilitzi o altres de la mateixa naturalesa.

● Fallidestècniques que per causes fortuïtes o d’una altra naturalesa, puguin impedir unnormal funcionament a través d’Internet. Falta de disponibilitat de l’Espai Webper raons de manteniment o altres, que puguin impedir del servei.

● En general, l'Ajuntamentde Gavà no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en elcompliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix sigui a causa d’esdeveniments que es trobin fora del control raonable, es a dir, que es puguin deure a causa de força major i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiva:
  -      Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  -      Commoció civil,revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaçao preparatius de guerra.
  -      Incendi,explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevolaltre desastre natural.
 -      Impossibilitatd'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor i altres mitjans detransport, públics o privats.
 -      Impossibilitatd'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 -      Actes, decrets,legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaransuspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i l’Ajuntamentde Gavà disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per unperíode de temps igual al que duri la causa de força major. L' l'Ajuntament de Gavà posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que enspermeti complir les nostres obligacions a pesar de la causa de força major. El portal mesquemaigava.cat exclouqualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició,recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no demanera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a:
  1.   L'incompliment dela llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públiccom a conseqüència de l'obtenció, utilització o accés als serveis;
  2.   La infracció delsdrets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, decompromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a laintimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets depropietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer com aconseqüència de la utilització indeguda dels serveis;
  3.   La realitzaciód'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència dela utilització dels serveis;
 4.   La inadequacióper a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectativesgenerades pels serveis;
 5.   L'incompliment,retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causade les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers através de o amb motiu de l'accés als serveis.
 6.   El portal mesquemaigava.catno és responsable de les comunicacions que es produeixin entre usuàries icomerciants, ni dels acords als quals aquests arribin com a resultat de lesofertes que apareixen a la pàgina web. 

13.- COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest Espai Web, la Usuàriaaccepta que la major part de les comunicacions amb l’Ajuntament de Gavàsiguin electròniques (correu electrònic). A efectes contractuals, la Usuàriadona el seu consentiment a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació ireconeix que tot contracte, notificació, informació i tota comunicació que l’Ajuntamentde Gavà enviï de forma electrònica compleixin amb els requisits legals deser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per la llei ala Usuària.La Usuària pot enviar notificacions i/ocomunicar-s'hi amb l’Ajuntament de Gavà a través de les dades decontacte que en aquestes Condicions es faciliten. Igualment, excepte ques’estipuli el contrari, l’Ajuntament de Gavà pot contactar i/o notificara la Usuària en el seu correu electrònic o en la direcció postal facilitada. 

14.- RENÚNCIA
Cap renúncia de l’Ajuntament de Gavà a undret o acció legal concreta o la falta de requeriment per l’Ajuntament de Gavà del compliment estricte per la Usuària d’algunes de les sevesobligacions, suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivades d’uncontracte o de les Condicions, ni exonerarà a la Usuària del compliment de lesseves obligacions. Cap renúncia de l’Ajuntament de Gavà a alguna de lespresents Condicions o als drets o accions derivades d’un contracte tindràefecte, a no ser que s’estableixi expressament que és una renúncia i esformalitzi i es comuniqui a la Usuària per escrit. 

15.- NUL·LITAT, LEGISLACIÓ APLICABLE IJURISDICCIÓ
Si alguna de les aquí presents Condicions fosdeclarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per l’autoritatcompetent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedinafectades per aquesta declaració de nul·litat. L'accés, navegació i/o utilització d’aquesta webi qualsevol controvèrsia, problema o desacord que pugui sorgir o estiguirelacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Web, o amb la interpretació iexecució d’aquestes Condicions, entre l’Ajuntament de Gavà i la Usuàriaserà sotmesa a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels jutjats itribunals espanyols. 

16.- QUEIXES I RECLAMACIONS
La Usuària pot fer arribar a l’Ajuntament de Gavà les seves queixes, reclamacions o tot aquell comentari que desitjarealitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principid’aquestes Condicions (Informació General i Titularitat de la web). A més l’Ajuntament de Gavà disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels ciutadansi ciutadanes i que es poden sol·licitar a L'AJUNTAMENT DE GAVÀ enqualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principid’aquestes Condicions (Informació General).Tanmateix, si de la subscripció d’aquestescondicions entre els diferents Venedors i les Usuàries hi pogués haver algunacontrovèrsia, la Usuària com consumidora pot sol·licitar una solucióextrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº524/2013 delParlament Europeu i del Consell, de 21 de Maig de 2013, sobre resolució delitigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través dela web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. En el seu defecte,  els tribunals del lloc de residència delclient a Espanya seran els únics competents, siguin quins siguin els llocsd’entrega i els modes de pagament acceptades. Les presents Condicions Generalsd'ús en llengua catalana, s'executaran e interpretaran de conformitat amb lalegislació espanyola, legislació a la qual les parts se sotmetran expressament. Data d'actualització: 27-04-2020